Chana Kabli Chickpeas

Achari Chana (V)(GF)(Medium)

£7.50

Chana Kabli Chickpeas

Chana Punjabi (V)(GF)(Medium)

£7.50

Chana Kabli Chickpeas

Chilli Chana (V)(GF)(Hot)

£7.50